آموزش vhdl

فرمت و قالب دستورات VHDL

نحوه فراخوانی و بکارگیری یک کتابخانه:

LIBRARY library_name;

 

صفحه‌ها