پروگرامرپارالل مخصوص بردهای FPGA وCPLD

معرفی محصول: 

 این پروگرامر با نرم افزارهای ISE  و Altium Designer  سازگار می باشد و از طریق رابط JTAG عمل می کند
 

سازنده: 
شرکت رهپویان علم و صنعت آوا
وضعیت: 
موجود است.

محصول