آخرین مطالب آموزشی سایت

نوع عنوان
مطلب آموزشی برنامه میکروبلیز MICROBLAZE In this example we will cerate a soft processor using Xilinx Platform Studio  software. We will program the processor with C... بیشتر بخوانید
مطلب آموزشی برنامه RAM We will create a 256x8  RAM in this example. VHDL CODE:    library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.... بیشتر بخوانید
مطلب آموزشی برنامه سروو موتور PWM-RC SERVO MOTOR :  در این پروژ قصد داریم توسط یک ماژول  PWMیک موتور RC را کنترل کنیم.          Servo... بیشتر بخوانید
مطلب آموزشی برنامه مالتی پلکسر Multiplexer :  We will design a 4 to 1 Multiplexer in this project. VHDL CODE 1: library IEEE; use IEEE.... بیشتر بخوانید
مطلب آموزشی برنامه سون سگمنت   In this project, we will design a counter module that counts from "0" to "9".  We will use a seven segment display for monitoring the... بیشتر بخوانید
مطلب آموزشی برنامه شیفت رجیستر Shift Register Shift register shifts data either left or right through a number of cascaded flip-flops. In this example we will design a shift... بیشتر بخوانید
مطلب آموزشی برنامه پریتی Parity In this project we'll design a module that find the even and odd parity of  any input signal.         VHDL CODE... بیشتر بخوانید
مطلب آموزشی برنامه تمام جمع کننده Full Adder We will design a Full Adder module in this eaxample. We will construct the Full adder module by using Half Adder Module.   :VHDL... بیشتر بخوانید
مطلب آموزشی برنامه نیم جمع کننده : Half Adder برنامه زیر مثال ساده برای طراحی یک نیم جمع کننده می باشد. کدVHDL : library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity... بیشتر بخوانید
مطلب آموزشی برنامه شناساگر لبه Edge Detector 1- Rising Edge Detect ( "0" to "1" transition) We will design a edge detector module that detect the rising edge of any... بیشتر بخوانید

صفحه‌ها