آوریل 2014

برنامه میکروبلیز

MICROBLAZE

برنامه RAM

We will create a 256x8  RAM in this example.

VHDL CODE: 

 

برنامه سروو موتور

PWM-RC SERVO MOTOR : 

در این پروژ قصد داریم توسط یک ماژول  PWMیک موتور RC را کنترل کنیم.         

برنامه مالتی پلکسر

Multiplexer : 

We will design a 4 to 1 Multiplexer in this project.

برنامه سون سگمنت

 

In this project, we will design a counter module that counts from "0" to "9".  We will use a seven segment display for monitoring the counter and then simulate the project with Tina Software.

برنامه شیفت رجیستر

Shift Register

Shift register shifts data either left or right through a number of cascaded flip-flops.

برنامه پریتی

Parity

In this project we'll design a module that find the even and odd parity of  any input signal.

برنامه تمام جمع کننده

Full Adder

We will design a Full Adder module in this eaxample. We will construct the Full adder module by using Half Adder Module.

 

برنامه نیم جمع کننده

: Half Adder

برنامه زیر مثال ساده برای طراحی یک نیم جمع کننده می باشد.

کدVHDL :

برنامه شناساگر لبه

Edge Detector

1- Rising Edge Detect ( "0" to "1" transition)

صفحه‌ها